En grön vision

En grön vision

För oss är miljöfrågorna en del av det mänskliga perspektivet i en affärsverksamhet. Vi är alla medmänniskor som delar på vår jord här och nu och vi har ett stort ansvar att ta väl hand om den för framtida generationer. Därför har vi en helhetssyn på allt vi gör, bland annat när vi utvecklar våra produkter och processer. Miljötänkande är en naturlig del av vår verksamhet.

Liksom alla bolag inom AstraZeneca group följer Astra Tech gällande internationella riktlinjer för säkerhet, hälsa och miljö. Astra Tech införde redan 2001 ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Målet är att minska verksamhetens miljöpåverkan, hushålla med naturens resurser och främja återvinning.

Alltid steget före
En av strategierna för att stödja en hållbar verksamhet är vår riskbedömningsmodell som möjliggör tidig upptäckt av potentiella hot mot säkerhet, hälsa och miljö. Det ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium eliminera eventuella risker i vår tillverkningsprocess.

En mätbar skillnad
Under 2008 genomfördes en studie om Astra Techs bidrag till klimatförändringarna. Studien visade att energiförbrukning och transporter är de två verksamhetsområden inom företaget som främst producerar växthusgaser. Som en omedelbar åtgärd för att minska utsläppen beslöt man inom Astra Tech att börja använda endast energi från förnybara källor. Därigenom minskade utsläppen av koldioxidekvivalenter till atmosfären med 37 procent.